AUDIODESKRYPCJA

„GŁOS“ zajmuje się audiodeskrypcją, czyli przekładem obrazu na słowa. Audiodeskrypcja stosowana jest przede wszystkim do opisu ekspozycji muzealnych oraz warstwy wizualnej utworów filmowych.

Audiodeskrypcja jest usługą dostępową kierowaną do osób nie posiadających pełnych kompetencji wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku. Polega na werbalnym opisie istotnych komponentów utworu w słowach prostych i współbrzmiących z jego charakterem. Dodatkowa ścieżka narracyjna czyni ekspozycję przystępną dla szerszej grupy – od młodzieży począwszy, aż po seniorów i osoby z deficytem wzroku.

Audiodeskrypcja jest również usługą o charakterze edukacyjnym i ma na celu kształcenie kompetencji wizualnych publiczności. Skrypt tworzony w oparciu o materiał kuratorski dostarcza wszelkich niezbędnych informacji na temat ekspozycji oraz wiadomości ściśle z nią związanych (interesujące anegdoty, podłoże historyczne itp.). Obraz przełożony na atrakcyjne opowiadanie przekazuje odbiorcom poszerzoną wiedzę na podejmowany temat, a tym samym daje możliwość pogłębionego uczestnictwa w wystawie.

Audiodeskrypcja umożliwia samodzielne i satysfakcjonujące poznawanie kultury wizualnej osobom nie posiadającym pełnych kompetencji wizualnych.

AUDIODESKRYPCJA TO:
– poszerzenie publiczności
– adaptacja i dostępność
– równe szanse
– uczestnictwo i aktywność
– włączenie społeczne i kulturalne
– upowszechnianie dobrych praktyk

NASZA PROPOZYCJA WPISUJE SIĘ W PROJEKT „KULTURA DOSTĘPNA” STANOWIĄCY CEL STRATEGICZNYCH DZIAŁAŃ MINISTERSTWA KULTURY NA NAJBLIŻSZE LATA.

ODBIORCY AUDIODESKRYPCJI:
– OSOBY NIE POSIADAJĄCE PEŁNYCH KOMPETENCJI WIZUALNYCH
Istnieje duża grupa osób zainteresowanych korzystaniem z oferty sektora kultury, które nie rozumieją w pełni języka sztuk wizualnych. Narażone na poczucie zagubienia niechętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, co skutkować może wyłączeniem ich z grupy odbiorców.
Audiodeskrypcja nazywa to, co widać, wyraża werbalnie to, co w obrazie nie jest oczywiste, dzięki czemu komunikat wizualny staje się czytelny i łatwo przyswajalny.
Wystawa wyposażona w audiodeskrypcję odpowiada na potrzeby odbiorców, wpływa na atrakcyjność i dostępność oraz wzmacnia aspekty edukacyjne i popularyzatorskie ekspozycji. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych przekłada się na zwiększenie liczby odwiedzających, a tym samym na promocję instytucji.

– OSOBY NIEDOWIDZĄCE, OCIEMNIALI, NIEWIDOMI, GŁUCHONIEWIDOMI
Audiodeskrypcja jest usługą adresowaną szczególnie do osób z dysfunkcją wzroku. Jest to duża grupa, która według informacji Europejskiego Związku Niewidomych przekracza nawet 30% przeciętnego europejskiego społeczeństwa, czyli prawie 30 milionów Europejczyków. W Polsce – zgodnie z danymi GUS – jest to około 1,8 mln osób w różnym wieku. Przewiduje się, że ze względu na obciążenie oczu urządzeniami cyfrowymi liczba ta będzie wzrastać zarówno u dzieci, jak i osób starszych.
Osoby z dysfunkcją wzroku są zainteresowane aktywnym udziałem w wydarzeniach kulturalnych. Projekty kulturalne wyposażone w audiodeskrypcję dostosowują się do potrzeb grupy defaworyzowanej, dzięki czemu dają równe szanse w dostępie, a w efekcie umożliwiają włączenie społeczne i kulturalne.
Technologie kierowane do osób z deficytem wzroku służą także pełnosprawnym odbiorcom. Z badań Narrative Television Network – lidera rynku amerykańskiego w udostępnianiu programów telewizyjnych osobom niewidomym – wynika, że z audiodeskrypcji chętnie korzystają osoby widzące, które podczas oglądania telewizji wykonują inne czynności (np. gotowanie, jedzenie, prasowanie), i nie skupiają uwagi wizualnej na telewizji. Audiodeskrypcja pozwala w tym przypadku na odsłuchiwanie treści wizualnych programów.

– OSOBY STARSZE
Z audiodeskrypcji bardzo chętnie korzystają osoby starsze, którym prosty język pomaga podążać za rozwijającą się fabułą i w pełni pojąć treść utworu audiowizualnego.
Starsi ludzie stanowią w Polsce grupę, która odnotowuje znaczną tendencję wzrostową. Przewiduje się, że do 2020 roku liczba osób po 85 roku życia wzrośnie dwukrotnie, w związku z czym problem wad wzroku będzie obejmował coraz większą liczbę społeczeństwa.

– OSOBY Z DEFICYTEM ROZWOJOWYM
Podobnie jak w przypadku seniorów, audiodeskrypcja – jako dodatkowy opis słowny – ułatwia śledzenie fabuły, a tym samym pomaga zrozumieć komunikat audiowizualny.

– UCZNIOWIE
Ćwiczenia z audiodeskrybowanymi obrazami rozwijają u uczących się osób umiejętności rozumienia informacji wizualnej, a także podnoszą ich kompetencje językowe.

– OSOBY UCZĄCE SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO
Materiał wizualny wyposażony w audiodeskrypcję, która prostym językiem nazywa to, co aktualnie widać na ekranie przyspiesza naukę. Audiodeskrypcja dołączona do filmu stanowi często jedyną możliwość zrozumienia fabuły przez osoby o niskim poziomie zaawansowania językowego.

ZASTOSOWANIE AUDIODESKRYPCJI:
Audiodeskrypcja jest bardzo popularna i od lat powszechnie stosowana w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Francji, Czechach i we Włoszech. Na rynku polskim jest usługą ciągle nową, wykazuje jednak duży potencjał przeznaczenia. Na zachodnim rynku usług udostępniania treści wizualnych audiodeskrypcja znajduje szeroki zakres zastosowań:
– muzea i galerie sztuki
– telewizja (m.in. filmy fabularne, dokumentalne, seriale, programy z zakresu kultury i sztuki, spektakle teatru telewizji, programy kierowane do najmłodszej grupy odbiorców)
– kino
– DVD
– teatry
– domy kultury
– filmy reklamowe
– spoty wyborcze
– archiwa filmowe
– internetowe portale filmowe
– prasa internetowa (deskrypcja ilustracji)
– gry komputerowe
– parki rozrywki (m.in. zoo, planetaria, ścieżki edukacyjne)
– widowiska sportowe
– zabytki i miejsca ważne dla kultury narodowej
– audioprzewodniki po szlakach turystycznych.